Skip links

Vilkår & Angrerett

Follo Energi er en del av Smart Energi. Fra 01.01.2018 er Follo Energi AS fusjonert med selskapet Smart Energi AS (org. nr. 995 287 889). Follo Energi er fortsatt selskapets merkevare.

Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norge sin standard kraftleveringsavtale av 01.01.07, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet og Forbrukerrådet. I tillegg gjelder avtalevilkår i dette dokument. Disse vil komme foran vilkårene i “standard kraftleveringsavtale”:

1. På bakgrunn av denne avtale gis Smart Energi fullmakt til å melde oppsigelse av kundens avtale med nåværende leverandør etter NVEs retningslinjer, og til å ordne alle formelle forhold vedrørende leverandørskiftet. På bakgrunn av samme fullmakt kan Smart Energi innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra netteier og nåværende kraftleverandør.

2. Ved flytting følger avtalen kunde til ny adresse. Kunden er selv ansvarlig for å melde flytting. Smart Energi gis etter denne avtale fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra Elhub, for registrering av Smart Energi som leverandør på den nye adressen.

3. Alle privatavtaler er forbeholdt private husholdninger.

4. Smart Energi bruker de personopplysningene som blir gitt i forbindelse med avtaleinngåelsen til å administrere kundeforholdet, og gjennomføre leveransen og faktureringen. Personopplysninger vil benyttes til å distribuere informasjon og tilbud relatert til kundens avtaleforhold.

5. Smart Energi tar forbehold om prisendringer og andre nødvendige endringer i produktet som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet. Dette forbeholdet gjelder for alle forhold som er utenfor Smart Energi sin kontroll.

6. Prisene som oppgis er inklusive merverdiavgift (25 % pr 1.1.2017). For husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er det gjort unntak for merverdiavgift.

7. Alle priser kan endres med 14 dagers varsel. Enkelte avtaler som ligger på strompris.no, samt inngåtte avtaler med bindingstid har egne avtaletider. Kundene informeres om endringer direkte via SMS, epost eller brev. I tillegg oppdateres priser på web.

8. Smart Energi fakturerer månedlig dersom ikke annet er avtalt. Strømforbruket faktureres etterskuddsvis og er basert på måleravlesninger som vi mottar fra kunde eller dennes netteier. Alle fastbeløp faktureres etterskuddsvis. Dersom Smart Energi ikke mottar en kvalifisert måleravlesning innen fristen, vil forbruket bli beregnet på bakgrunn av kundens antatte årsforbruk og forbruksprofil. Ved estimert forbruk blir målerstand korrigert ved neste fakturering, gitt at en kvalifisert avlesning foreligger. For anlegg som er automatisk avlest avregnes det alltid etter kundens reelle forbruk såfremt dette mottas fra netteier.

9. Gjennomfakturering av nettleie – Dersom Smart Energi har en avtale med kundens netteier om gjennomfakturering, vil kunden motta en samlet faktura med strøm og nettleie fra Smart Energi. Kunden gir Smart Energi fullmakt til å innhente nødvendig informasjon for å gjennomfakturere nettleie. Ved inngåelse av gjennomfakturering kan det bli endringer i fakturaintervall og forfallsdato. Dersom det skulle foreligge årsaker til at gjennomfaktureringen ikke kan gjennomføres, vil kunden få nettleiefaktura direkte fra netteier. Ved oppsigelse av strømavtalen, opphører ordningen for gjennomfakturering.

10. Kunden betaler strømfakturaene via eFaktura eller AvtaleGiro kombinert med eFaktura. Ved papirfaktura i posten vil det påløpe et gebyr som skal dekke våre kostnader.

11. Dersom faktura ikke betales ved forfall, påløper forsinkelsesrenter og evt. gebyr i henhold til gjeldende lovverk.

12. Kunden aksepterer at Smart Energi kan innhente kredittvurdering og avslå kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle Smart Energis forpliktelser etter denne avtale i sin helhet.

13. Avtalen kan sies opp av partene med 14 dagers gjensidig oppsigelsestid. For avtaler med bindingstid kan det tilkomme et bruddgebyr dersom avtalen sies opp i avtaleperioden, herav unntatt ved flytting uten behov for ny strømavtale.

14. Kunden har 14 dagers angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Kunden må betale for strømforbruket frem til opphør er gjennomført i henhold til vilkår og angrerettloven. Ved benyttelse av angrerett må produkter tilhørende Smart Energi returneres til Smart Energi på kundens regning. Angrefristskjema finnes på våre nettsider.

15. Smart Energi tilrettelegger for og oppfordrer til bruk av e-kanaler i dialog.

Spot Måned

Med Spot Måned menes månedsprisen i området der strømmen leveres. Dette er et timesveid gjennomsnitt av spotprisen pr. måned på strømbørsen Nordpool. Spot Måned har et avtalt påslag på 5,95 øre pr. kWh, som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. I tillegg kommer et månedsbeløp på kr. 49,- som er uavhengig av strømforbruk. Avtalen har ingen bindingstid.

Boligstrøm Total

Boligstrøm Total er en strømavtale hvor man følger månedsprisen på Nord Pool, samt at man har makspris om vinteren og strømforsikring. Månedsprisen er et timesveid gjennomsnitt av spotprisen på strømbørsen Nord Pool. For dette er det et påslag på 5,95 øre pr. kWh, som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. Avtalen inkluderer en makspris i perioden 01.11 – 31.03 og Trygg Strømforsikring (koster normalt kr. 45,- pr. måned). Påslaget for makspris og forsikring er 8,75 øre/kWh. I tillegg kommer et månedsbeløp på kr. 49,- som er uavhengig av strømforbruk. Både elsertifikater og påslag er inkludert i maksprisen.

Gjeldene makspris er til enhver tid tilgjengelig på www.folloenergi.no. Nivå på makspris for kommende periode gjøres kjent innen 1. november på www.folloenergi.no.

Avtalen har ingen bindingstid utover rabatterte perioder.

Salg av solstrøm

Vi kjøper inntil 5.000 kWh pr år til 100 øre pr. kWh, volum utover dette kjøpes til månedsprisen på strømbørsen Nordpool i området der strømmen leveres. Avtalen gjelder kun for privatkunder. Salg av solstrøm kan ikke overstige det totale kjøp av strøm i løpet av kalenderåret. Betingelsene gjelder for inneværende år. Vilkårene fornyes innen 1. november inneværende år for det kommende år. Salg av solstrøm kan bare kombineres med strømavtalen «Smart Strøm» på hovedmåler.

Angreskjema
Konkurransevilkår for deg som deltar i konkurranser hos oss

Kontaktinformasjon for alle kunder med Follo Energis produkter
Follo Energi, Tlf: +47 987 02011  kontakt@folloenergi.no

Selskapsinformasjon
Smart Energi AS, Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad, Org.nr. 995 287 889

Nettside av GP Media